1452/QĐ-TCT VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRAO ĐỔI DỮ LIỆU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ GIỮA HỆ THỐNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, ĐƠN VỊ TRUNG GIAN THANH TOÁN

29/06/2022
Tin tức

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRAO ĐỔI DỮ LIỆU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ GIỮA HỆ THỐNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, ĐƠN VỊ TRUNG GIAN THANH TOÁN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 09 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 09 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chuẩn kỹ thuật trao đổi dữ liệu nộp thuế điện tử giữa hệ thống của Tổng cục Thuế và các Ngân hàng thương mại, Đơn vị trung gian thanh toán”.

Điều 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật trao đổi dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng cho việc thực hiện kết nối giữa các Ngân hàng thương mại, Đơn vị trung gian thanh toán với Tổng cục Thuế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày 30/08/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc “Ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa hệ thống của Tổng cục Thuế và Ngân hàng thương mại, đơn vị trung gian thanh toán đáp ứng nộp thuế điện tử bằng hình thức nộp qua InternetBanking”. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Như Điều 3;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

5.0           1 đánh giá
100% | 1
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
1452/QĐ-TCT  VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRAO ĐỔI DỮ LIỆU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ GIỮA HỆ THỐNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, ĐƠN VỊ TRUNG GIAN THANH TOÁN

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Gửi ảnh thực tế

Chỉ chấp nhận JPEG, JPG, PNG. Dung lượng không quá 2Mb mỗi hình

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Lọc theo:
  • Tất cả
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chia sẻ

Bài viết liên quan