Cách xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử .

26-02-2020
Tin tức

Cách xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử theo quy định như: Xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ, mã số thuế, xuất sai ngày, sai đơn giá, thành tiền, sai tiền thuế, sai số tiền bằng chữ…

1. HĐĐT viết sai nhưng chưa gửi cho người mua:

 

     Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

 

2. HĐĐT viết sai và đã gửi cho người mua

 

   a. Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác thì không sai xót:

 

      - Bước 1: Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót.

      - Bước 2: Người bán thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119 và không lập lại hóa đơn.

 

   b. Trường hợp sai mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng:

 

      - Bước 1: Người bán và người mua thỏa thuận ghi rõ sai sót.

      - Bước 2: Người bán thông báo cho cơ quan thuế về việc hủy HĐĐT đã lập có sai sót (theo mẫu 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119)

      - Bước 3: Người bán lập HĐĐT mới thay thế HĐĐT có sai sót.

Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy HĐĐT đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

              + HĐĐT mới thay thế HĐĐT có sai sót phải có dòng chữThay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”.

              + Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

      - Bước 4: Người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

 

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót thì:

 

       - cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

       - Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CPvề việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua theo hướng dẫn tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.

      - Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

 

4. Cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cho người bán.

 

          Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

 

 

Hủy Hóa Đơn Điện Tử

 

Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử - Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Bài viết liên quan

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế
Dec 04, 2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ- CP. Quy định chi tiết một số điều của Luật quản...
Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn
Dec 04, 2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá...
CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Sep 05, 2020

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải...
NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP
Sep 03, 2020

NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP

Nghị định 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2020 về KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK
Sep 03, 2020

CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK

Công văn số 3457/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ban hành ngày 21/08/2020 về việc Vướng Mắc Về Hoàn Thuế GTGT...