CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)  là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tôt chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước,... công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó. Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở và trên hết là không được trái với quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật.

 

TCCS được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Tùy theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh sẽ có tiêu chuẩn riêng.

 

Quy trình công bố TCCS

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định và Công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân;

Bước 3: Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

Bước 4: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

 

 Sau khi hoàn thiện hồ sở khoảng 10 ngày sau sẽ nhận được công bố tiêu chuẩn cơ sở.