Công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong tháng 11/2019

25-10-2019
Tin tức

Doanh nghiệp phải thực hiện các công việc trong tháng 11/2019 theo quy định của pháp luật

 

Trong tháng 11/2019 các doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau đây:

 

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 10/2019


Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở. 

Do đó, trước ngày 03/11/2019, doanh nghiệp phải làm thông báo biến động lao động tháng 10/2019 gửi Trung tâm dịch vụ
Lưu ý: Trường hợp trong tháng 10/2019, doanh nghiệp không có biến động về số lượng NLĐ thì không phải thực hiện thông báo.

2. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019


Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

Do đó, chậm nhất là ngày 20/11/2019 doanh nghiệp phải nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2019.
Lưu ý: Nếu trong tháng 10/2019, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

3. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2019


Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
Do đó, chậm nhất là ngày 20/11/2019, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2019
Lưu ý: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

4. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019 (áp dụng với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng)


Theo Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì hàng tháng, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp thuộc trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đó.

Do đó, chậm nhất là ngày 20/11/2019, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019
Lưu ý: Việc xác định doanh nghiệp thuộc trường hợp khai thuế GTGT theo tháng thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2019


Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.
Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.
Do đó, chậm nhất là ngày 30/11/2019, doanh nghiệp phải trích tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2019


6. Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 11/2019


Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Trong đó, thời hạn đóng BHXH bắt buộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
Do đó, chậm nhất là ngày 30/11/2019, doanh nghiệp phải trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 11/2019 
Lưu ý: Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp đã có hay chưa thành lập Công đoàn cơ sở.

 

Như vậy, các công việc mà doanh nghiệp phải thực hiện trong tháng 11/2019 bao gồm:

- Trước ngày 03/11/2019: Thông báo tình hình biến động lao động tháng 10/2019 

- Chậm nhất là ngày 20/11/2019: Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019; nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2019; nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019 (áp dụng với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng) 

- Chậm nhất là ngày 30/11/2019: Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2019; trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 11/2019.

 

Tham khảo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Quyết định 595/QĐ-BHXH, Thông tư 119/2014/TT-BTC 

 
 
 

Bài viết liên quan

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế
Dec 04, 2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ- CP. Quy định chi tiết một số điều của Luật quản...
Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn
Dec 04, 2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá...
CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Sep 05, 2020

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải...
NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP
Sep 03, 2020

NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP

Nghị định 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2020 về KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK
Sep 03, 2020

CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK

Công văn số 3457/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ban hành ngày 21/08/2020 về việc Vướng Mắc Về Hoàn Thuế GTGT...