Đăng ký nhãn hiệu

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể với nhãn hiệu, vì nhãn hiệu được xem như là một tài sản trí tuệ vô giá. Vậy cần làm những thủ tục gì để đăng ký nhãn hiệu của riêng mình?