Giải thể doanh nghiệp

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp liên quan đến tài sản và hoạt động quản lý của nhà nước.