LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH - BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH - BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM

 

BCTC là  các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

 

Hệ thống báo cáo tài chính (BCTC) bao gồm 4 báo cáo chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Những báo cáo tài chính này có vai trò rất quan trọng vì nó cung cấp thông tin về tình hình tài chính để doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá được hiệu quả kinh doanh của mình. Để lập báo cáo tài chính- báo cáo quyết toán phản ánh đúng số liệu phát sinh trên hóa đơn chứng từ bắt buộc phải thực hiện qua bước hoàn thiện sổ sách và cân đối số liệu, cụ thể như sau:

 

Bước 1. Hoàn tất hệ thống sổ sách hàng tháng


      Cập nhật hệ thống chứng từ phản ánh từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Doanh Nghiệp.

Giải quyết vướng mắc phát sinh

       Hạch toán từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nguyên tắc hệ thống tài khoản chữ T của kế toán tài chính hiện hành. Kết quả hạch toán bao gồm :

  • Sổ cái
  • Sổ chi tiết các tài khoản có liên quan phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  • Tổng hợp nhập xuất tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu.
  • Chi tiết giá Phân bổ chi phí trả trước
  • Khấu hao tài sản cố định...v.v
  • Cân đối và đối chiếu số liệu.
  • Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán

Bước 2. Lập báo cáo tài chính - Quyết toán thuế

  • Lập Báo cáo cáo tài chính (số liệu từ cân đối phát sinh của bước 1)
  • Lập Báo cáo quyết toán (thể hiện tình hình nộp thuế của Doanh nghiệp trong năm như  thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế môn bài..., số thuế phát sinh, số thuế đã nộp và còn phải nộp )
  • Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp BCTC - BCQT năm là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính vào khoảng 30 - 31/3 của năm tiếp theo.
Để có một báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đúng, chính xác và nộp cho cơ quan thuế kịp thời doanh nghiệp cần phải thực hiện đầy đủ bước hạch toán sổ sách, đối chiếu, cân đối số liệu như đã nêu trên. Nhưng trên thực tế,  tại các doanh nghiệp hiện nay, các nhân viên kế toán còn thiếu nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm dẫn đến công tác lập báo cáo tài chính- báo cáo quyết toán năm phát sinh nhiều sai sót, các báo cáo tài chính  không phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đã khiến doanh nghiệp không đưa ra được những quyết định kinh doanh đúng đắn, kịp thời làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.

Để tránh các hậu quả không đáng có xảy ra hãy để Dương Trí Luật giúp bạn hoàn thiện sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính - báo cáo quyết toán năm.

Liên hệ 0909 160 277 - 0919 727 427 hoặc gửi phản hồi tại đây.