MẪU GIẤY GIỚI THIỆU DÀNH CHO CÔNG TY

20/10/2022
Văn bản - tài liệu

Mẫu giấy giới thiệu dành cho công ty.

 

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- .........

........ , ngày ..... tháng ..... năm 2022.

 

GIẤY GIỚI THIỆU

TÊN DOANH NGHIỆP

 MST: 0316…….. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà): Nguyễn Văn A

Chức vụ: Nhân viên

Được cử đến: …………..

Về việc Liên hệ .................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày …/…./20….

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

 

 

 

PHAN VĂN B

 

 

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY:  

0.0           0 đánh giá
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
MẪU GIẤY GIỚI THIỆU DÀNH CHO CÔNG TY

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Gửi ảnh thực tế

Chỉ chấp nhận JPEG, JPG, PNG. Dung lượng không quá 2Mb mỗi hình

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Lọc theo:
  • Tất cả
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chia sẻ

Bài viết liên quan