Văn bản - tài liệu

THÔNG TƯ 130/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 215/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
29-03 2019

THÔNG TƯ 130/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 215/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ngày 04 tháng 12 năm 2017.
Xem Thêm
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
29-03 2019

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý với trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quyền sở hữu công nghiệp ngày 05 tháng 4 năm 2016.
Xem Thêm
THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
29-03 2019

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2015.
Xem Thêm
THÔNG TƯ 23/2017/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
29-03 2019

THÔNG TƯ 23/2017/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử ngày 15 tháng 08 năm 2017.
Xem Thêm
NGHỊ ĐỊNH 69/2016/NĐ-CP VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ
28-03 2019

NGHỊ ĐỊNH 69/2016/NĐ-CP VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

Chính phủ ban hành nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ngày 01 tháng 07 năm 2016.
Xem Thêm
THÔNG TƯ 117/2018/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 279/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
28-03 2019

THÔNG TƯ 117/2018/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 279/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 279/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ nộp, thu, quản lý và sử dụng phí trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xem Thêm
NGHỊ QUYẾT 28/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM VỀ GIẢM LỆ PHÍ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ MỨC ĐỘ 4
28-03 2019

NGHỊ QUYẾT 28/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM VỀ GIẢM LỆ PHÍ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ MỨC ĐỘ 4

HĐND TP HCM ban hành Nghị quyết về giảm lệ phí thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng ngày 07 tháng 12 năm 2018.
Xem Thêm
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
28-03 2019

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mẫu văn bản quy định trong thông tư 03/2018/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2018.
Xem Thêm
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
28-03 2019

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mẫu văn bản được quy định trong Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2018.
Xem Thêm
THÔNG TƯ 03/2018/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
28-03 2019

THÔNG TƯ 03/2018/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư hướng dẫn và quy định mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài năm 2018.
Xem Thêm